Skip to main content

PAG – AMPO KANG SAN ISIDRO LABRADOR


May 15, 2023

Malipayon ug makahulogang pagsaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador, ang mahal na Patron sa mga mag-uuma.
Happy Fiesta Barangay Nangka, Arpili, Gaas, Proper Lamesa ug Sangkil Cabasiangan !!!
PAG – AMPO KANG SAN ISIDRO LABRADOR
Makagagahum nga Amahan, Amahan sa kahitas-an, tungod sa Imong balaanong gugma alang kanamo, gihatagan mi Nimo ug modelo nga Patron, Si San Isidro Labrador, diin gihatagan mo sa Imong balaang grasya ug panalangin, gihatagan mo sa gahum ug autoridad sama kang Moises kinsa naghimo ug sapa pinaagi sa iyang sungkod.
Gihatagan Mo siya sa tinuod nga paglahutay ug pagpadayon sa iyang balaanong mga buhat.
Itugot Ginoo, nga tungod sa Imong Mahimayaong Santos, ang imong makagagahum nga panabang ni San Isidro Labrador hinaut nga mahimo kaming angayan sa Imong panalangin sa walay katapusang kaluoy.
Nangamauyo kami maluluy-on nga Amahan, nga sa pangaliya ni San Isidro Labrador, ang mag-uuma, nga pinaagi sa iyang mga buhat ug maayung panig-ingnan, mapaubsanon kaming maka-alagad Kanimo.
Dawata ang among mga pag-ampo Ginoo, nga among halad pinaagi sa pangaliya ni San Isidro Labrador, makabaton sa kalinaw sa imong katawhan ug kanamo.
Hinaut nga kining langitnong gasa, Ginoo mag bag-o kanamo lawas ug kalag, nga pinaagi sa pangaliya ni San Isidro Labrador, ang Imong pinili, makasinati kami sa misteryo sa Imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen.
San Isidro Labrador, modelo sa kabalaan ug kamaayo,
I – ampo mi kami.
San Isidro Labrador, modelo sa pagkamanggihatagon,
I – ampo mi kami.
San Isidro Labrador, masinugtanong alagad sa Balaang Dios,
I – ampo mi kami.
Isidro nga among dalangpan
Kay mingsunod ka sa katarungan.
Sa kalungsuran dunggnan
Ug sa himaya bulahan.
Idangat mo kaming tanan
Sa Dios sa among kinahanglan.
Señor San Isidro Labrador, Patron sa mga mamumuo ug magdadaro,
I – ampo mo kami.
Santa Maria de la Cabeza, Esposa ni San Isidro Labrador,
I – ampo mo kami.
Malipayong Fiesta!!!