Skip to main content

Unang Adlaw | Nobena sa Señor Santo Niño


January 5, 2023
PAGHINULSOL (Alang sa Tanang Adlaw)
O Jesus nga matam-is uyamot! Dios ug Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatawo ka ug gianak sa usa ka Virgen.
Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tawo gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong mga kasaypanan. O kaayo nga walay sama, hayagi ug lig-ona ang akong mga galamhan aron sa pag alagad kanimo, ug sa paglikay sa mga kahigayonan sa pagpakasala.
Hinaot unta nga, tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad, aron maka-ambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen.
O Señor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamut! Nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubus nagdayeg ug nagaampo ako kanimo nga hatagan ako sa imong grasya ug ang gipangayo ko niining nobena, kon mahiangay sa imong kabubut-on ug makaayo sa akong kalag sa pagdangat sa himaya sa langit. Amen.
PANGAMUYO (Nahaonang Adlaw)
O Jesus nga mapuanguron uyamot, nga ang katahum mo nakadala sa mga kasingkasing sa mga katahum nga nanagtan-aw kanimo, nagasimba ako kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga angeles nga sa dakong gugma, nanagtan-aw sa imong kamahalan; ug nangamuyo ako kanimo nga ipakita mo kanako ang imong katahum ug himaya, aron mabihag mo ang among kasingkasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon, ug hiaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen.
Pangadyeon karon ang tulo ka “Amahan
Namo”, tulo ka “Maghimaya ka Maria” ug tulo ka “Himaya sa Amahan”.
PAGAMPO (Nga Katapusan Alang sa Tanang Adlaw)
O Jesus nga matam-is uyamot Señor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma; nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo nga, itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristianos; lamdagan mo Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes ug mga cismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagka-Dios. Hinaot pa unta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug tagaan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen.
PANGAMUYO
Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong Anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga kami magsunod kaniya sa matinud-anon nga kasingkasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa panagat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu Cristo imong Anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtud sa kahangturan, AMEN.
#SugboanongSimbahan